Het (winkel)gebied Haags Statenkwartier wordt opnieuw ingericht. De riolering wordt vervangen en er komt nieuwe bestrating, straatmeubilair en straatverlichting.


Het voorlopig ontwerp voor de Willem de Zwijgerlaan

Het (winkel)gebied krijgt een betere inrichting en een aantrekkelijke uitstraling die past bij dit gedeelte van het Statenkwartier. De gemeente doet dit samen met winkeliers, vastgoedeigenaren en omwonenden.

De verkeersveiligheid voor het gehele winkelgebied, inclusief de kruising Frederik Hendriklaan/Willem de Zwijgerlaan is een belangrijk onderdeel van de herinrichting. Het gaat dan vooral om het verlagen van de verkeerssnelheid naar 30 kilometer per uur en aandacht voor (dubbel)parkeren en laden en lossen. Het gebied wordt voetgangersvriendelijker en verkeersluwer.

Tegelijkertijd met de herinrichting wordt de riolering in de Willem de Zwijgerlaan en de Frederik Hendriklaan vervangen. Ook komt er op de stoepen een vrije looproute (zogenaamde ‘Loper’) voor het winkelend publiek. Als gevolg hiervan kunnen terrashouders geen terras plaatsen op de Loper, maar moeten ze uitwijken naar de parkeervakken en een strook tussen de gevel en de Loper. Daarnaast wordt samen met de ondernemers en vastgoedeigenaren gewerkt aan het verwijderen van de luifels uit het straatbeeld.

De straatlantaarns en de bomen komen op een lijn te staan. Er is ruimte om fietsen vast te zetten.

Herinrichting: werk-met-werk principe

De gemeente past het hele (winkel)gebied in één keer aan, waardoor de overlast voor de omgeving beperkt blijft. Meerdere werkzaamheden worden gecombineerd in 1 ontwerp en uitvoering: het werk-met-werk principe. De uitvoering vindt gefaseerd plaats in de periode 2018-2020.
De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

 • Inrichten van straten als 30 km-zone, met meer ruimte voor voetgangers
 • Creëren van een aantrekkelijk winkelgebied
 • Vervangen van asfalt door klinkerbestrating
 • Vervangen van de bestrating, verlichtingsmasten en straatmeubilair
 • Zorgen dat kruisingen makkelijker over te steken zijn
 • Behouden van voldoende parkeerplaatsen
 • Minimaal behoud van het aantal bomen en verbeteren van de kwaliteit ervan
 • Duidelijke zones voor straatmeubilair, uitstallingen en terrassen met een ononderbroken doorloop voor voetgangers (rode loper)
 • Meer ruimte voor terrassen en het parkeren van fietsen
 • Vervangen riolering.

Van schetsontwerp naar voorlopig ontwerp

In 2016 is het eerste schetsontwerp gemaakt. Het schetsontwerp is verder uitgewerkt naar een voorlopig ontwerp. Op 26 september 2017 is het Voorlopig ontwerp door het college vrijgegeven voor inspraak. De inspraakperiode duurt 6 weken. Het voornemen is om aan het eind van dit jaar het voorontwerp ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.

Klankbordgroep

Samen met bewoners, vastgoedeigenaren en winkeliers in de wijk werkt de gemeente aan de herinrichting van dit woon- en winkelgebied. De bij de herinrichting betrokken partijen nemen deel aan een klankbordgroep. De klankbord groep komt ongeveer 1 keer in de 6 weken bij elkaar.

Planning

De werkzaamheden starten het 1e kwartaal van 2019. Na de zomer van 2020 is het werk klaar. Uitzondering hierop vormt het gedeelte van de Fredrik Hendriklaan waar nu de tram doorheen rijdt. Dit stuk kan pas worden heringericht als de trambaan is opgeheven (niet eerder dan 2022).

 • Opstellen schetsontwerp: oktober 2016 – maart 2017
 • Presentatie schetsontwerp/inloopavond: 22 maart 2017
 • Opstellen Voorlopig Ontwerp: april 2017 – september 2017
 • Presentatie voorlopig ontwerp/inloopavond: 26 oktober 2017
 • Raadsbesluit: eind 2017
 • Start uitvoeringswerkzaamheden: begin 2019

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here